Aap
Dimer Of The Year 2014
2,347
27876
365
@srp321 wrote:

@goss8877 wrote:


although i am not that much familiar with Marathi language, one of my colleagues showed me the video a couple of days back, i liked the music, but, i am yet to grasp the full meaning of the lyrics… https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif


उर्रात होती धडधड लाली गालावर आली आन अंगात भरलय वार हि पिरतीची बाधा झाली उर्रात होती धडधड लाली गालावर आली आन अंगात भरलय वार हि पिरतीची बाधा झाली आता अधीर झालोया.. बग बधीर झालोया आन तुझ्याचसाठी बनून मजनु माग आलोया आन उडतय बुंगाट पळतय चिंगाट रंगात आलया झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग… झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग… आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधल तुझ्या नावच मी इनिशलते tattoo न गोंदल आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधल तुझ्या नावच मी इनिशलते tattoo न गोंदल हात भरून आलोया…. हात भरून आलोया लई दुरून आलोया अन करून दाढी भारी परफ्युम मारून आलोया आग समद्या पोरात म्या लय जोरात रंगात आलोया झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग… झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग… समद्या गावाला झालीया माज्या लगनाची घाई कधी व्हनार तू रानी माज्या लेकराची आई… समद्या गावाला झालीया माज्या लगनाची घाई कधी व्हनार तू रानी माज्या लेकराची आई आता तराट झालुया … आता तराट झालुया तुझ्या घरात आलुया लय फिरून बांधावरून कल्टी मारून आलोया आगं ढिंच्याक जोरात, टेक्नो वरात … दारात आलोया झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग… झाल झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग…